Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 
 
   JEDÁLNY LÍSTOK           BREJKY

Kontakt : 031/552 94 35 vedjedjil@centrum.sk

Zadávanie platieb pre školskú jedáleň
pri 
ZŠ Jilemnického ul. v Dunajskej Strede
IBAN : SK71 0200 0000 0000 1223 5122
BIC : SUBASKBX
VS=priradený kód
Účel platby: meno, priezvisko a trieda dieťaťa
 

 Dôležité informácie 

-Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je možné len deň vopred do 14.00 hod. a na pondelok v piatok do 14.00hod. Možnosti odhlasovania sú uvedené v zápisnom lístku. Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

-Včas neodhlásený obed je možné odobrať do obedára v čase od 11.30 do 11.45.V prípade choroby je možné odobrať obed len prvý deň, nasledujúce dni je potrebné odhlásiť. Na včas neodhlásený obed sa nevzťahuje štátna dotácia, obed sa uhrádza stravník v plnej výške z vopred vloženej kaucie.

-Pri odbere obeda je potrebné použiť čip, ktorý si stravník zakúpi v sume 3€ na začiatku stravovania v kancelárii vedúcej ŠJ. Na neodčipnutý obed sa tiež nevzťahuje štátna dotácia, obed sa považuje za neodobratý a stravník ho uhrádza v plnej výške z kaucie. V prípade zabudnutia, je stravník povinný túto informáciu pred vstupom do jedálne zahlásiť u vedúcej ŠJ a obed mu bude odčipnutý manuálne v programe. POZOR POUŽÍVAŤ ČIPY !!!

-Ak stravník už nemá záujem chodiť na obedy, musí prísť vyplniť odhlasovací lístok.

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

Jednorazový príspevok (kaucia, zábezpeka) na stravovanie vo výške 30€ sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie.

Režijné náklady :

DS karta : 3 € mesačne

Bez DS karty : 6 € mesačne

Každý ďalší súrodenec : 3 € mesačne

POZOR !!!

Pred odberom obeda je nutné priložiť čip k čítačke.

Neodčipnutý obed je považovaný ako neodobratý a stravník ho uhrádza v plnej sume z kaucie! Na takýto obed sa nevzťahuje štátna dotácia.

V prípade zabudnutia čipu, je nutné ísť do kancelárie vedúcej jedálne. Tam mu bude obed odpísaný manuálne v programe a potom môže ísť stravník na obed.

Ak stravník stratí čip, musí si ísť kúpiť nový. Bez čipu mu nebude vydaný obed.