Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

  Školský klub
  
    Činnosť školského klubu sa predlžuje denne do 17,30 hod.
  
    V prevádzke bude od 16,30 do 17,30 hod 1 oddelenie.

   Prevádzka školského klubu:
  
      6,30   - 8,00 hod
    11,30 - 16,30 hod
    Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu /tlačivo/:
  
  
 
      Na základe Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) Mesta Dunajská Streda č. 13/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Dunajská Streda č. 7/2008 zo dňa 14. októbra 2008, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 1. decembra 2009 sa zvyšuje výška úhrady príspevku na 12,00 €/mesiac.
Držiteľovi vernostnej karty sa poskytuje zľava na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí vo výške 3,00 € mesačne, teda zákonný zástupca uhrádza za pobyt v školskom klube detí 9,00 €/mesiac .
V osobitných prípadoch, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu neplnoletého dieťaťa, po prerokovaní s riaditeľom školy, znižuje sa príspevok na 1,65 €/mesiac.

Využitie vernostnej karty si môžete pozrieť na

http://www.dunstreda.sk/dh/content/z-%C3%A1-s-d-y-vyd%C3%A1vania-pou%C5%BE%C3%ADvania-vernostnej-karty


Poplatky za školský klub môžete uskutočňovať aj formou INTERNETBANKINGU

na číslo účtu:  2921898360/1100 /Tatrabanka/

účeľ platby: uveďte meno Vášho dieťaťa a ročník, ktorý navštevuje

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol: mesiac za ktorý je platba


Pozrite sa s nami, pri čom všetkom môžeme zastihnúť deti počas

   pobytu v školskom klube   :
  • Hra detí na školskom dvore

  • obľúbené hry detí

  • nácvik tančeka na rodičovskú  akadémiu

  • príprava detí na vyučovanie

  • hry v školskom klube v prípade zlého počasia alebo veľkých horúčav

  • vychovávateľky školských klubov vypĺňajú deťom poobedňajší pobyt pestrou ponukou rôznych spoločenských a konštrukčných hier